Franczyza — dodatkowe korzyści dla Twojego biznesu

Franchising stanowi efektywne narzędzie umożliwiające rozbudowę i rozwój przedsiębiorstwa. Z tej sprawdzonej metody prowadzenia biznesu korzysta wielu przedsiębiorców na całym świecie. Na czym opiera się model franczyzowy i jakie korzyści przynosi dla przedsiębiorców chcących się rozwijać?

Model operacyjny i struktura organizacyjna sieci franczyzowej

Umowa zawarta pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą szczegółowo określa zasady prowadzenia biznesu. Właściciel firmy udziela licencji na korzystanie z nazwy i logo marki, sprawdzonego sposobu prowadzenia działalności i know-how, natomiast franczyzobiorca zobligowany jest do przestrzegania zasad przyjętych przez franczyzodawcę. Prosta i przejrzysta struktura organizacyjna sieci franczyzowej pozwala na z reguły bezproblemowe zarządzanie, a ponadto nie generuje wysokich kosztów administracyjnych.

Koszty inwestycji a koszt alternatywny

Przygotowanie podręcznika operacyjnego jest operacją jednorazową, w związku z czym koszty doradztwa biznesowego i prawnego ponoszone są raz, na początku inwestycji. Podręcznik określający zasady prowadzenia biznesu franczyzowego stanowi podstawę rozwoju całej przyszłej sieci.

Rozwój sieci i powstawanie kolejnych jej punktów sprawia, że koszt jednostkowy przypadający na dany punkt ulega zmniejszeniu. Rozpoczęcie działalności kolejnych punktów franczyzowych zarówno własnych, jak i partnerskich związane jest z poniesieniem kosztów w postaci kapitału inwestycyjnego, którego wysokość przewyższa koszt opracowania podręcznika operacyjnego.

Przystąpienie franczyzobiorcy do sieci franczyzowej potwierdza zawarta umowa, w której określa się koszty zakupu licencji oraz wysokość opłaty franczyzowej, stanowiącej procent od osiąganych dochodów. Franczyzodawca może dzięki efektywnemu modelowi biznesowemu relatywnie szybko przekroczyć próg rentowności, nie ponosząc kosztów wynikających z nowej inwestycji.

Do innych korzyści dla właściciela marki można zaliczyć także powiększenie rynku zbytu swoich produktów. Czas poświęcony na stworzenie własnego modelu biznesowego z odpowiednią strukturą organizacyjną przekłada się na wypracowanie przez franczyzobiorcę satysfakcjonującego poziomu zysku oraz obustronne zadowolenie z efektów współpracy.

Ryzyko inwestycyjne

Franczyza jest sposobem na budowanie marki poprzez poszerzanie sieci podmiotów. Chociaż franczyzodawca i franczyzobiorca stanowią własnościowo i kapitałowo wyodrębnione podmioty gospodarcze, to są one bardzo mocno uzależnione od siebie pod względem organizacyjnym. Relacja łącząca strony umowy franczyzowej jest stosunkowo silna i stabilna oraz przyjmuje długookresowy charakter.

Franczyza pozwala na ekspansję rynkową bez ponoszenia większych kosztów. Inwestujący kapitał franczyzobiorca obarczony jest ryzykiem niepowodzenia przedsięwzięcia, ponieważ to na niego przenoszony jest ciężar ryzyka inwestycyjnego.

Koszty rekrutacji i zatrudnienia

Franczyzobiorca odpowiedzialny jest za rekrutację i zarządzanie personelem niższego szczebla. Działania podejmuje on we własnym imieniu i na własne ryzyko. Zadaniem franczyzobiorcy jest optymalizacja przyrostu zatrudnienia oraz kontrola kosztów wynagrodzeń. Dzięki oddelegowaniu funkcji tzw. mikromanagementu, franczyzodawca ponosi niższe koszty administracyjne, pozwalające utrzymać niezmienny poziom kosztów stałych.

Ekspansja przedsiębiorstwa

Franczyza stanowi formę prowadzenia działalności gospodarczej, która może być także podstawą strategii ekspansji przedsiębiorstwa. Efektywna ekspansja wymaga zdolności adaptacyjnych, które w przypadku sieci franczyzowej realizowane są przez franczyzobiorców poprzez adaptację do lokalnych warunków.

Jednostki franczyzowe samodzielnie finansują swoją działalność oraz zobligowane są do przestrzegania praw i obowiązków wynikających z umowy, dzięki czemu zarządzanie całą siecią jest relatywnie łatwe, umożliwiając bardzo szybki rozwój sieci franczyzowej. Możliwość szybkiej ekspansji zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym wynika przede wszystkim z powtarzalności wypracowanego i sprawdzonego modelu biznesowego oraz opracowania odpowiednich działań marketingowych.

Log In