Regulacje prawne związane z zakupem licencji franczyzowej

Umowa franczyzy to tzw. umowa nienazwana i nie jest uregulowana w bezpośredni sposób przepisami prawa. W związku z tym korzysta z kodeksowej swobody umów. Oznacza to, że strony mogą dowolnie regulować postanowienia umowy według swoich oczekiwań. Nie może jednak stać w sprzeczności z przepisami prawa. Dlatego przed przystąpieniem do umowy warto zobaczyć, jak wygląda proces uzyskania licencji franczyzowej. Przedstawiamy go w 4 krokach. 

Krok 1 – Rozmowy wstępne

Przed przystąpieniem do omówienia szczegółów dotyczących marki, zdradzeniu „know-how” i przekazaniu wstępnych informacji co do finansów i sposobu prowadzenia działalności należy podpisać klauzule poufności. Dokument ten zabezpiecza franczyzodawcę przed ewentualnym wyciekiem informacji ze strony zainteresowanego. W tym oświadczeniu najczęściej zawarte są kary umowne za przekazanie osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę handlową.

Krok  2 – Negocjacje 

Franczyzodawca przygotowuje wzorzec umowy franczyzowej posiadający standardowe zapisy i klauzule zabezpieczające. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby negocjować zapisy umowy. Kontrakt ma mieć charakter obustronny, dlatego pomimo niektórych, sztywnych zapisów nie podlegających negocjacjom jak na przykład koncepcje biznesowe czy prawa do znaków towarowych istnieje szereg postanowień, które mogą ulec zmianie za sprawą negocjacji. Dlatego serdecznie do nich zachęcamy.

Krok 3 – Lokal

Przed podpisaniem umowy franczyzy należy wskazać lokal, w którym zostanie otwarta restauracja. Nie ma potrzeby aby kupować nieruchomość, wystarczy jej wynajęcie lub wydzierżawienie. Warto skorzystać z pomocy specjalistów do spraw nieruchomości aby zbadali stan prawny nieruchomości, uzyskali dobre warunki cenowe a także przygotowali profesjonalną umowę najmu lub dzierżawy.

Lokal po podpisaniu umowy franczyzowej należy wyremontować i dostosować do standardów franczyzodawcy. Dlatego na tym etapie warto rozglądać się za nieruchomością, która nie będzie wymagała znacznych przekształceń. W tym momencie wypada podjąć współpracę z firmą remontową, która obejrzy lokal przed wynajmem lub zakupem, zaopiniuje go, a także wyznaczy wstępny kosztorys przystosowania do prowadzenia działalności.

Krok 4 – Podpisanie umowy franczyzowej

Jak na wstępie wspomniano, umowa franchisingowa to umowa nienazwana. Ponadto jest to umowa dwustronna, wzajemna, konsensualna oraz kauzalna. Oznacza to, że dochodzi do skutku już z momentem złożenia oświadczeń przez strony, a zwieńczeniem tego jest złożenie podpisu pod kontraktem. Do zawarcia i wypełniania umowy franczyzowej stosuje się przepisy wyłącznie kodeksu cywilnego.

Aby umowa była ważna musi określać dokładnie cel, strony oraz ogólne postanowienia umowne takie jak opłaty, sposób wypowiedzenia czy okres jej trwania. Ponadto najczęściej znajdują się w niej również kary umowne.

Głównym celem umowy franchisingu jest ochrona własności intelektualnej franczyzodawcy oraz ochrona praw franczyzobiorców. Umowa musi być jak najbardziej ustandaryzowana, dlatego też to franczyzodawca w głównej mierze decyduje o kształcie i brzmieniu umowy, a najważniejsze jej zapisy, które stanowią istotę zobowiązania, nie mogą stanowić przedmiotu negocjacji. W umowie mogą się znaleźć również zapisy będące elementami kodeksu etycznego sieci franczyzowej, a także załączniki.

Nic nie stoi na przeszkodzie aby przed podpisaniem ostatecznej wersji umowy przekazać ją do zaopiniowania prawnikom. Warto też przeczytać ją samemu gdyż każdy człowiek jest omylny i w umowie mogą znaleźć się niepotrzebne błędy, które następnie będzie można zmienić wyłącznie kolejnym aneksem. Jeśli umowa zostanie podpisana, każda ze stron otrzymuje po jednym jej egzemplarzu.

Po podpisaniu umowy, proces został sfinalizowany. Od tej pory franczyzobiorca stanowi podmiot sieci franczyzy, może korzystać z dobrodziejstw „know-how”, znaków towarowych opatentowanych przez franczyzodawcę, a także nazwy.

Log In